Ara

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Merkez Amaçları / Merkez Faaliyet Alanları

28.02.2022 14:25

Amaçları

Üniversitenin uluslararası öğrencilere sunacağı imkanları ve niteliklerini artıracak politikalar ve eylem planları oluşturup üst yönetime sunmak.

Üniversitenin uluslararası öğrencilerinin kariyer gelişimlerini yönetmek üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri yapmak, protokoller düzenlemek ve yapılan çalışmaların sonuçları hakkında raporlar hazırlamak.

Üniversitenin uluslararası diploma tanınırlığını ve rekabetçiliğini artırmak üzere yeni eğitim-öğretim programlarını araştırmak ve bu programların açılması konusunda çalışmalar yapmak.

Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik anket, görüşme, toplantı gibi aktiviteler ile eğilim araştırması yaparak lisansüstü programlara teşvik etmek.

Üniversiteden mezun olup ülkesine dönen uluslararası öğrencilerle Üniversitenin bağını devam ettirmek.

Uluslararası öğrencilerin geldiği ve uluslararası öğrencilerin gelmesi muhtemel ülkelerde Üniversitenin tanınırlığını sağlama yönünde çalışmalar yapmak.

Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında rehberlik ve danışma olanlarıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak.

Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, ders başarılarının arttırılmasını sağlamak için koordinasyon hizmeti vermek.

Uluslararası öğrencilerin Üniversite olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmeleri için, üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal ve bilişsel gelişmelerine yardım etmek amacıyla rehberlik hizmetleri sunmak.

Üniversitenin uluslararası öğrencilerinin kayıt kabul ve sonrasındaki idari problemlerinin çözümlerine yönelik kurum içi ve kurum dışı resmi kurumlar ile işbirlikleri yaparak çözümleri araştırmak.

 

Faaliyet alanları

 

Yurt içinde ve yurt dışında, koordinasyon alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek, bu alanda proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak.

Üniversiteye yeni yerleşen uluslararası öğrencilere yönelik uyum çalışmaları yapmak, uluslararası öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımaları, kişisel, sosyal, aileyi ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevrelerine sağlıklı ve dengeli şekilde uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri amacıyla uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak.

İhtiyaç duyan ve başvuran uluslararası öğrencilere karşılaştıkları eğitsel ve mesleki iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için rehberlik hizmeti sunmak.

Yabancı Uyruklu Ögrenci Sınavı'nı (YOS) yurt içinde ve yurt dışında Fırat Üniversitesi adına düzenlemek, sınavın hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirmesini yapmak, sınav sonuçlarını duyurmak, öğrenci tercihlerini alarak Universitenin uluslararası öğrenci kontenjanlanna yerleştirme yapmak ve bu konudaki mevzuatı günün şartlarını dikkate alarak güncellemek üzere çalışmalar yapmak.

Universitenin Uluslararası Oğrenci Kabul Yönergesi ile Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Yönergesi'ni günün koşullanna ve analitik analiz sonuçlarına göre güncelleştirmek üzere Üniversite yönetimine önerilerde bulunmak.

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran, kabul alan ve kayıt yaptıran adayları ilgili birimlerle işbirliği yaparak yönlendirmek.

Programların uluslararası öğrencilere yönelik kontenjanlan ve diğer önemli duyurulannı güncel web sayfasında yayınlamak, Ofis'e ait web sayfasını güncel tutmak.

Uluslararası öğrenciler için gerekli bilgileri içeren tanıtım materyalleri, broşür ve kitapçıklan ilgili birimler ile iş birliği içinde hazırlamak.

Universitemize kayıtlı uluslararası öğrencilere kampüs, barınma ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve uyum programı hazırlamak.

Oturma izni müracaatını ilk defa yapacak veya uzatacak öğrencilere, Göç idaresi nezdindeki işlemler konusunda rehberlik etmek.

Uluslararası öğrencilerden sorumlu akademik danışmanlar aracılığıyla, ilgili birimlerde öğrencilerin akademik ve idari sorunlarına koordineli çözümler üretmek.

Uluslararası öğrenciler için, kültürümüzü, bölgemizi, Şehrimizi ve Fırat Üniversitesini tanıtan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.

Kayıtlar sırasında, öğrencileri yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine yönlendirmek.

Uluslararası öğrencilerle ilgili projeler hazırlamak ve sunmak.

Uluslararası öğrencilerle ilgili yapılacak etkinlikleri hem Üniversite bülteninde hem de web sayfasında duyurmak.

Universitenin ilgili birimleriyle birlikte, uluslararası eğitim, tanıtım, fuar ve etkinliklere katılmak, bu tür uluslararası fuarların düzenlenmesine yardımcı olmak.

Ofis'in amaçları doğrultusunda üst yönetimin belirlediği veriler.' ve istatistikleri tutmak.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile Ofisin amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

Koordinasyon Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Hızlı Erişim